Europski dan zaštite osobnih podataka 2021. – mrežna izložba publikacija i dokumenata

Izložbu pripremile: Ivana Kežić Pucketić i Dolores Mumelaš

Europski dan zaštite osobnih podataka obilježava se od 2006. godine, kada je Odbor ministara Vijeća Europe na sastanku održanom 26. travnja 2006. godine donio odluku o obilježavanju. Prvi je put bio obilježen 2007. godine na 25. godišnjicu potpisivanja Konvencije za zaštitu osoba vezano uz automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108), kojom su postavljeni temelji moderne regulative u području zaštite osobnih podataka. Ove godine obilježava se 40. obljetnica Konvencije.

U europskim se zemljama Europski dan zaštite osobnih podataka obilježava 28. siječnja.

Primarna je svrha obilježavanja poticati upoznavanja europskih građana s njihovim pravima i obvezama u području zaštite osobnih podataka, kako bi mogli steći saznanja o tom ljudskom pravu koje se oduvijek nalazilo u svakodnevnom životu te koje ima izravan dodir s većinom naših svakodnevnih radnji.

Važno je znati da pitanje zaštite osobnih podataka nije nikada bilo toliko aktualno i značajno kao danas, s obzirom na to da su naši osobni podaci svugdje, i to na radnom mjestu, u doticaju s javnim vlastima, na području zdravstva, pri nabavi dobara i usluga, na internetu, u školi i drugdje. Ipak, usprkos važnosti osobnih podataka, europski građani uglavnom nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa zaštitom osobnih podataka i njihovim pravima.

Upravo iz navedenih razloga, Europski dokumentacijski centar Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pripremio je mrežnu izložbu važnijih dokumenata i publikacija, kako bi obilježio Europski dan zaštite osobnih podataka i skrenuo pozornost građanima na njihova prava i obveze glede zaštite osobnih podataka.

 

 

DOKUMENTI

              

             

 

PUBLIKACIJE

               

 

         

 

         

 

         

 

           

 

           

 

 

Pripremile: Ivana Kežić Pucketić i Dolores Mumelaš