Usluge

Temeljna je djelatnost Europskog dokumentacijskog centra informiranje građana o Europskoj uniji te promicanje službenih publikacija i dokumenata Europske unije. Zbirka EDC-a dostupna u otvorenom pristupu na 4. katu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u sklopu Zbirke službenih publikacija. Referentne usluge pružaju se osobno, telefonom ili e-poštom.

Knjižnjično osoblje pruža stručnu pomoć pri pretraživanju, korištenju i vrednovanju  zbirke i digitalnih izvora informacija te pravnih baza podataka. Omogućeno je i korištenje računala u sklopu Čitaonice.

U planu je organizacija različitih sadržajnih aktivnosti o Europskoj uniji, aktivno uključivanje u provedbu Komunikacijskog plana za razdoblje 2015. – 2019.: ponovno povezivanje Europe s građanima, kao i preporuka u Mišljenju Odbora regija – Ponovno povezivanje Europe s građanima – učestalija i bolja komunikacija na lokalnoj razini (2015/C 019/09).  Zagovaranjem uloge Europske unije među građanima Republike Hrvatske te pripadnicima Sveučilišta u Zagrebu – korisnicima NSK, ostvaruje se temeljna zadaća Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Organizacijom različitih događanja za korisnike i širu zainteresiranu javnost planira se pravodobno uključivanje u pripreme za predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom 2020. godine, a tijekom predsjedanja, te bi aktivnosti bile višestruko brojnije uz sudjelovanje predstavnika izvršne vlasti Republike Hrvatske kao i gostiju iz zemalja članica EU na aktualne europske teme.